Samara Cracks Up

Watch as Wilhelm makes Samara crack up!